Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc

Đăng lúc: 09:25:31 20/12/2021 (GMT+7)

    SỞ Y TẾ THANH HÓA                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BỆNH VIỆN ĐK HẬU LỘC                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:     /TB - BVHL                                                                                                    Hậu Lộc, ngày 21 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Công văn số 18343/UBND – THKH ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc;

Căn cứ Công văn số 19530/UBND-THKH ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc.

Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

I. Số lượng cần tuyển dụng 19 người trong đó :

a. Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 16 người, gồm các vị trí làm việc như sau:

- Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):                    06 người

- Dược sỹ hạng IV (V.08.08.23)                  01 người

- Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13):           04 người

- Hộ sinh hạng IV ( V.08.06.16 ) :              01 người

- Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18):             02 người

- Kỹ thuật y hạng IV (mã số V.08.07.19):  02 người

b. Khối hành chính: 03 người, gồm các vị trí làm việc như sau:

- Tổ chức hành chính nhân sự (01.003)  :   03 người

II. Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển : 19 người

III. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

a. Đảm bảo theo quy định tại điều 22 Luật viên chức;

b. Yêu cầu về trình độ chuyên môn

          - Bác sĩ hạng III: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ Y học dự phòng, Bác sĩ Y học cổ truyền).

- Dược sỹ hạng IV : Tốt nghiệp cao đẳng dược trở lên.

- Điều dưỡng hạng IV: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng trở lên.

- Hộ sinh hạng IV : Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa, sản nhi trở lên.

- Kỹ thuật y hạng III: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, gây mê hồi sức, phục hồi chức năng.

- Kỹ thuật y hạng IV: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, gây mê hồi sức, phục hồi chức năng.

- Tổ chức, hành chính, nhân sự : Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành : Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật.

c. Điều kiện, tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng khác:

* Về trình độ ngoại ngữ:

- Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 hoặc tương đương trở lên.

* Về trình độ tin học:

- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc tương đương trở lên.

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển

a. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

          Thời gian 30 ngày kể từ ngày 21/12/2021 đến 20/01/2022 ( Buổi sáng từ 7h 30p đến 12h, Buổi chiều từ 13h30p đến 17h các ngày làm việc trong tuần).

b. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc (Số 15, Đường Lưu Cộng Hòa, Khu Tân Mỹ, Thị Trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu lộc, Tỉnh Thanh Hóa). SĐT : 0934.718.312

          c. Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/ hồ sơ dự tuyển

V. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tuyển dụng:

a. Hình thức tuyển: Xét tuyển

b. Nội dung, xét tuyển viên chức: xét tuyển qua 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Vòng 2: Phỏng vấn về năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

c. Thời gian dự kiến : tháng 02/2022

d. Địa điểm xét tuyển: Bệnh viện đa khoa Hậu Lộc, Thanh Hóa

VI. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

Nơi nhận:                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

- Lưu VT-TCCB.

                                                                                                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                                                                                     Lê Đình Tiệp

 

  

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24