"CHUYÊN NGHIỆP – NĂNG ĐỘNG – TRUNG THỰC – HIỆU QUẢ"


Phòng tài chính kế toán là những khoa, phòng đóng góp vai trò quan trọng của bệnh viện. Đội ngũ cán bộ của phòng được đào tạo đúng chuyên ngành tế toán, tin học, có đủ kinh nghiệm, năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị đề ra. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển liên túc của phòng, các thế hệ CBNV đã nỗ lực phấn đấu, hết sức cố gắng trong mọi lĩnh vực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp thành tích đáng kể vào sự phát triển của bệnh viện.


I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện nay phòng tài chính - kế toán có tổng 12 cán bộ:

- Trưởng phòng : Thạc sỹ  Vũ Thị Hiền, Số điện thoại: 0948099289

- Phó trưởng phòng : CNKT Phạm Văn Hưng 

  Trong đó: 
                  - Thạc sỹ kinh tế  :                       02 người

                  - Cử nhân kinh tế :                       07 người

                  - Kỹ sư công nghệ thông tin :       01 người

                  - Cao đẳng công nghệ thông tin : 01 người

                  - Trung cấp kế toán:                      01 người

Tập thể phòng tài chính kế toán


 Để đảm nhiệm công tác kế toán tài chính trong bệnh viện phòng được phân chia thành các bộ phận như sau: 

- Bộ phận kế toán tổng hợp

- Bộ phận kế toán thanh toán viện phí nội trú ( Khu Trung tâm ngoại - sản và Khoa khám bệnh )

- Bộ phận thanh toán ngoại trú

- Bộ phận kế toán viện phí ( Phòng khám ĐK khu vực Minh Lộc )

- Bộ phận thủ quỹ

- Bộ phận công nghệ thông tin của  bệnh viện

 
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tôr chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định

- Theo kế hoạch ngân sách và nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ lế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định

- Tổng hợp tình hình, số hiệu cụ thể, phân tích kết quả của hoạt động tài chính, kế toán của bệnh viện. 


III. THÀNH TỰU

Trong những năm qua tập thể phòng tài chính kế toán luôn là một trong những tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin quản lý tài chính. Tham gia tích cực các phong trào của bệnh viện đề ra như: Sống và làm việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hiến máu nhân đạo,…

Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo phát triển kinh tế y tế thông qua triển khai hoạt động các loại hình dịch vụ trong bệnh viện.

Chủ động đề xuất và xây dựng dự toán ngân sách, quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị hàng năm sát định hướng phát triển phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Thực hiện tốt tiết kiệm , chống lãng phí trong mọi hoạt động của bệnh viện.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Luôn phấn đâu học tập, rèn luyện hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công

- Tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao


-  Đoàn kết chia sẻ giúp đỡ nhau phấn đấu trở thành một tập thể xuất sắc toàn diện


-  Tiếp tục đảm bảo tỷ lệ trích lập các quỹ ổn định thu thập, khen thưởng, phúc lợi và phát triển hoạt động sự nghiệp bệnh viện.


- Phấn đấu đạt tỉ lệ thu nhập cho CBCNV bệnh viện ngày càng tăng


- Tiếp tục và áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, thanh toán viện phí và dịch vụ y tế, lập báo cáo tài chính, bảng thanh toán phụ cấp, phẫu thuật thủ thuật.


- Tham mưu cho Ban giám đốc về định hướng phát triển kinh tế y tế tại bệnh viện

 

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24