1. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH - KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ

 1.jpg 


2. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH CÓ BẢO HIỂM Y TẾ

3.jpg

 

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24